سرور خود را در کمترین زمان آماده کنید

یکی از سرویس ها را انتخاب نمایید

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$14,50 USD / ماهانه
RAM
1 GB
Storage
20 GB
Bandwidth
1000 GB
IP
1

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$19,50 USD / ماهانه
RAM
2 GB
Storage
30 GB
Bandwidth
1000 GB
IP
1

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$24,50 USD / ماهانه
RAM
3 GB
Storage
50 GB
Bandwidth
1000 GB
IP
2

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$29,50 USD / ماهانه
RAM
4 GB
Storage
100 GB
Bandwidth
1000 GB
IP
2