سرور خود را در کمترین زمان آماده کنید

سرور های مجازی قدرتمند

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$15.00 USD / ماهانه
RAM
1 GB
Storage
20 GB
Bandwidth
1000 GB
IP
1

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$20.00 USD / ماهانه
RAM
2 GB
Storage
30 GB
Bandwidth
1000 GB
IP
1

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$24.50 USD / ماهانه
RAM
3 GB
Storage
50 GB
Bandwidth
1000 GB
IP
2

Shared Dual Intel Xeon 3.0Ghz

$30.00 USD / ماهانه
RAM
4 GB
Storage
100 GB
Bandwidth
1000 GB
IP
4