سرور من چه وقت آماده خواهد شد ؟

سرویس شما بعد از تایید پرداخت تا 24 ساعت ارائه میشود