آیا شما سرور من را مدیریت میکنید ؟

سرور های اختصاصی و سرور های مجازی توسط خود شما مدیریت میشوند