آیا شما اجازه استفاده از سیستم اینترنت چت را میدهید ؟

ما اجازه استفاده از این سرویس را به مشتریان خود جهت ارائه خدمات نمیدهیم