سیاست شما در مورد اسپم چیست ؟

ما به هیچ عنوان اسپم را در شبکه خود قبول نمیکنیم ، فعالیت های اسپم موجب لغو خدمات رسانی به شما میشود