صورتحساب سرور را چه موقع باید پرداخت کنم ؟

فاکتور ها در اولین روز هر ماه باید پرداخت شود