سیاست لغو شما چیست ؟

لغو سرویس در هر زمانی ممکن است ولی شما باید قبل از 1 هرماه آن را ایجاد کرده باشید