جریمه استفاده بیش از حد از پهنای باند تعیین شده چه می باشد ؟

پهنای باند اضافه 60 هزارتومان برای هر 1 ترابایت مصرف میباشد