سخت افزار و نرم افزار

چيزي براي مشاهده وجود ندارد .